ROT-avdrag
  English
   
   
   
   
   
  Hem Sprängning Källare Grävmaskin Referenser Maskiner ROT-avdrag Galleri Om Garp AB Kontakt
 
Detta säger Skatteverket om ROT-avdrag för markarbeten:

Gräv- och markarbete

Krav för rotavdrag:

 • Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden som köparen äger, eller på tomten där bostaden står.
 • Markarbetet ska syfta till att utöka bostadsytan eller försörja bostaden med värme, vatten, avlopp, elektricitet eller elektronisk kommunikation.
 • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa byggnaden till det skick den var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla. Se även Husets värdeår.

Rotavdrag ges för

 • markarbeten för att dra in el-, vatten- och avloppsledningar samt avloppsbrunnar, till exempel trekammarbrunnar; det gäller även vid indragning av kommunalt vatten och avlopp 
 • markarbeten för avlopp, till exempel infiltrationsanläggningar eller infiltrationsbäddar; se även anläggningar för avlopp under VVS (rot)
 • markarbeten för värmeförsörjning; se även installation av värmepumpar under VVS (rot)
 • markarbeten för ledningar av elektronisk kommunikation, till exempel bredband och fiber; se även installation av bredband och fiber under Data och IT (rut)
 • dränering av husgrunder 
 • sprängning som krävs för att bygga en utbyggnad och återställa mark till ursprungligt skick efter att ett gräv- eller markarbete har utförts (inom sex månader)
 • kranskötare eller grävmaskinister som arbetar på tomten, oavsett om maskinen står på eller i anslutning till den.

Inget avdrag ges för

 • asfaltering, sten- och plattläggning eller anläggning av gräsmattor, trädgårdsgångar, uppfarter, staket och murar; se även Trädgårdsarbete (rut)
 • kostnader för sprängbesiktning eller maskinell utrustning, till exempel grävmaskiner, borraggregat eller liknande.
Till Skatteverket!
© 2018 Garp AB, Alla rättigheter reserverade